centrum_medyczne_profi_med_goleniow_main_1
Kontakt
0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Kontakt
0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument (dalej: Regulamin), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem: https://www.sklep-profimed.pl/ (dalej: Sklep). Regulamin określa także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 3. Właścicielem Sklepu jest spółka PROFI-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Goleniowie, adres: ulica Marii Konopnickiej 10A, 72-100 Goleniów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000344036, posiadającą numer NIP: 8561521545, posiadającą numer REGON: 81114720900000 (dalej: Sprzedawca).
 4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą następujących form komunikacji:
  1. poczty elektronicznej – na adres e-mail: sklep@profimed.pl;
  2. poczty tradycyjnej – na adres: ulica Marii Konopnickiej 10A, 72-100 Goleniów;
  3. osobiście w siedzibie Profi-Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod adresem: ulica Marii Konopnickiej 10A, 72-100 Goleniów – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 oraz w soboty od godziny 9:00 do 13:00;
  4. telefonu – na numer: 91 407 23 40 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 oraz w soboty od godziny 9:00 do 13:00.
 5. Wszelkie informacje o Towarach dostępnych w Sklepie, a w szczególności ich opisy oraz ceny nie stanowią oferty, lecz stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej: Kodeks cywilny).
 6. Kupujący zobowiązany jest – przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu – zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności i cookies (dostępną pod adresem https://www.sklep-profimed.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/).

§ 2.

DEFINICJE

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (polskich złotych), którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar;
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta;
 3. Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 5 Regulaminu;
 4. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 6. Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 7. Sklep – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 8. Sprzedawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 9. Towar – wszelkie rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, który może nabyć Kupujący, a w szczególności:
  1. sprzęt medyczny;
  2. sprzęt rehabilitacyjny;
  3. sprzęt ortopedyczny;
  4. opatrunki i środki dezynfekujące;
  5. środki higieniczne i środki pielęgnacyjne;
  6. sprzęt stomijny;
  7. suplementy diety.
 10. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów;
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 13. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

§ 3.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE, WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów, które mogą być nabywane przez Kupujących korzystających ze Sklepu.
 2. Do korzystania przez Kupujących ze Sklepu, niezbędne jest łącznie spełnienie następujących warunków:
  1. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet;
  3. posiadanie systemu operacyjnego na urządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu;
  4. posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookies na urządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu;
  5. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail).
 3. W przypadku, gdy dla korzystania z Towaru konieczne będzie spełnienie jakichkolwiek dodatkowych warunków w tym w przede wszystkim warunków formalnych, prawnych lub technicznych, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego przed złożeniem zamówienia, w szczególności poprzez zawarcie tych dodatkowych wymagań w opisie Towaru.
 4. Zawarcie Umowy nie może nastąpić z zaniechaniem wskazania wszelkich niezbędnych danych osobowych (w tym w sposób zanonimizowany) ani pod jakimkolwiek aliasem lub pseudonimem. Kupujący zobowiązany jest wskazać swoje prawdziwe, poprawne oraz kompletne dane osobowe w celu prawidłowego zawarcia Umowy.
 5. Kupujący są zobowiązani do korzystania ze Sklepu w sposób, który będzie zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowieniami Regulaminu.
 6. Podczas korzystania ze Sklepu Kupującym zabrania się:
  1. korzystania ze szkodliwego oprogramowania, a w szczególności z wirusów, koni trojańskich, botów bądź innych kodów komputerowych, plików, skryptów lub programów;
  2. wykorzystywania ewentualnych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym przede wszystkim luk w kodzie Sklepu lub błędów w działaniu Sklepu;
  3. wprowadzania do Sklepu przez Kupujących treści sprzecznych z dobrymi obyczajami lub sprzecznych z prawem powszechnie obowiązującym;
  4. udostępnianie konta w Sklepie osobom trzecim – w przypadku jego założenia przez Kupującego;
  5. korzystanie z kont należących do osób trzecich – w przypadku uzyskania takiego dostępu do Konta przez Kupującego.
 7. Sprzedawca oświadcza, że podejmuje adekwatne starania w celu:
  1. zapewnienia Kupującym prawidłowego oraz bezpiecznego korzystania ze Sklepu, w szczególności w celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikacji danych osobowych Kupujących przez osoby nieuprawnione;
  2. zapewnić Kupującym niezakłócone i swobodne korzystanie ze Sklepu – przy czym Sprzedawca wskazuje, że możliwość korzystania ze Sklepu (w całości lub z niektórych jego funkcjonalności) może zostać wyłączona lub może zostać ograniczona w szczególności w przypadku:
   • awarii technicznej;
   • prowadzenia prac informatycznych, technicznych, konserwacyjnych i aktualizacyjnych;
   • wystąpienia siły wyższej i innych, niezależnych od Sprzedawcy zdarzeń.
 8. Kupujący, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu lub w sytuacji zauważenia przerw w działaniu Sklepu, powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę przy użyciu wybranego środka komunikacji ze Sprzedawcą, o których mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu.

§ 4.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest po założeniu konta w Sklepie, jak i bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 2. W koncie w Sklepie przechowywane są:
  1. dane Kupującego:
   • login;
   • imię;
   • nazwisko;
   • adres e-mail;
   • numer telefonu;
   • adres rozliczeniowy;
   • adres do wysyłki;
   • zdefiniowane przez Kupującego hasło do konta w Sklepie;
  2. historia złożonych przez Kupującego zamówień w Sklepie;
 3. Logowanie do konta odbywa się przez Kupującego poprzez podanie loginu lub adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez Kupującego hasła do konta w Sklepie.
 4. Proces składania zamówienia składa się z pięciu etapów:
  1. 1 etap: Kupujący dodaje interesujące go Towary do koszyka;
  2. 2 etap: Kupujący po dodaniu wszystkich interesujących go Towarów do koszyka, wypełnia formularz zamówienia, w którym:
   • dokonuje wyboru sposobu nabycia Towarów;
   • podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia;
   • wskazuje ewentualne uwagi do zamówienia;
  3. 3 etap: dokonanie przez Kupującego wyboru sposobu wysyłki Towarów lub ich odbioru oraz metody płatności;
  4. 4 etap: akceptacja Regulaminu przez Kupującego, z którym powinien się on uprzednio zapoznać;
  5. 5 etap: potwierdzenie zamówienia i ewentualne dokonanie płatności. Interakcja z przyciskiem finalizującym zamówienie stanowi złożenie przez Kupującego oferty nabycia wybranych Towarów od Sprzedawcy, na warunkach określonych w formularzu zamówienia.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe.
 6. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca, najpóźniej w terminie dwudziestu czterech godzin od momentu otrzymania zamówienia, może:
  1. przyjąć ofertę złożoną przez Kupującego poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji – w takim przypadku Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Kupującemu wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji,
  2. może nie przyjąć oferty Kupującego i anulować złożone przez Kupującego zamówienie – w takim przypadku Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta. W takiej sytuacji – jeżeli Kupujący dokonał płatności na etapie składania zamówienia – Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich otrzymanych od Kupującego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Kupujący, przed złożeniem zamówienia i zawarciem Umowy sprzedaży, może żądać od Sprzedawcy udzielenia mu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących Towarów.
 8. Sprzedawca obowiązany jest wydać Kupującemu posiadane przez siebie dokumenty, które dotyczą Towarów. Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy także innych Towarów, to wówczas Sprzedawca obowiązany jest wydać Kupującemu uwierzytelniony wyciąg z dokumentu. Ponadto, jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, Sprzedawca obowiązany jest załączyć instrukcję i udzielić Kupującemu wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z Towaru.
 9. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca jest obowiązany udzielić mu przed zawarciem Umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z Towaru.
 10. Sprzedawca jest obowiązany wydać Kupującemu wraz ze sprzedanym Towarem wszystkie elementy jego wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.

§ 5.

SPOSOBY PŁATNOŚCI ORAZ CENY

 1. Kupujący ma możliwość płatności za zamówienie:
  1. za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. przy odbiorze przesyłki (za pobraniem);
  3. za pośrednictwem operatora systemu płatności Przelewy24 prowadzonego przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 2. Dostępność danej metody płatności może być uzależniona od wybranego przez Kupującego sposobu wysyłki Towarów.
 3. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia:
  1. sposób płatności, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, to po interakcji z przyciskiem finalizującym zamówienie zostanie przekierowany na stronę internetową operatora systemu płatności z potwierdzeniem zamówienia oraz danymi i instrukcją dokonania płatności. Jednocześnie potwierdzenie zamówienia oraz dane i instrukcja dokonania płatności zostaną przesłane Kupującemu na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu Sprzedawca może anulować złożone przez Kupującego zamówienie;
  2. sposób płatności, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, to płatność następuje przy odbiorze przesyłki:
   • od firmy kurierskiej lub operatora pocztowego;
   • w siedzibie Sprzedawcy.
  3. sposób płatności, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Regulaminu, to po interakcji z przyciskiem finalizującym zamówienie zostanie przekierowany na stronę operatora systemu płatności w celu dokonania płatności za zamówienie.
 4. Jeżeli Kupujący jako dowód zakupu wybrał:
  1. paragon fiskalny, to jest on doręczany Kupującemu wraz z przesyłką lub wydawany przy odbiorze przesyłki w siedzibie Sprzedawcy;
  2. fakturę, to jest ona doręczana Kupującemu na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia lub wydawana przy odbiorze przesyłki w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Wszystkie Ceny podane na stronach Serwisu są określone jako ceny brutto.
 6. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen Towarów Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie uwidacznia również informację o najniższej Cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 7. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie, Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej Cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 8. W przypadku Towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie uwidacznia również informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki, z zastrzeżeniem, że terminy, o których mowa w § 5 ust. 6 i 7 Regulaminu, nie mają zastosowania.
 9. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie zachowań Konsumentów pozwalające ocenić siłę nabywczą Konsumentów.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującym – według ustalonych przez siebie kryteriów oraz według własnego wyboru – rabatów lub obniżek.

§ 6.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO TOWARÓW

 1. Realizacja zamówienia polega, w szczególności, na:
  1. skompletowaniu zamówionych przez Kupującego Towarów;
  2. przygotowaniu ich do odbioru i poinformowaniu Kupującego o możliwości odbioru (poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia) – w przypadku wyboru przez Kupującego możliwości odbioru osobistego jako sposobu dostawy;
  3. zapakowaniu zamówionych przez Kupującego Towarów w celu dostawy do Kupującego (sposób opakowania odpowiadać będzie właściwościom Towarów w szczególności, aby zapewnić im całość i nienaruszalność), a następnie nadaniu przesyłki do Kupującego – w przypadku wyboru przez Kupującego wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego jako sposobu dostawy; w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego Sprzedawca poinformuje Kupującego (poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia) o przekazaniu przesyłki firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu.
 2. Czas realizacji zamówienia jest wskazany w opisie przy każdym Towarze, przy czym w przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta termin ten nie może być dłuższy niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że w opisie Towaru został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin.
 3. W przypadku wyboru przez Kupującego wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego jako sposobu dostawy termin dostarczenia Towaru określa przewoźnik.
 4. Odbiór osobisty zamówienia jest możliwy przez Kupującego w następujących lokalizacjach:
  1. ulica Marii Konopnickiej 10A, 72-100 Goleniów – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 oraz w soboty od godziny 9:00 do 13:00;
  2. ulica Tadeusza Kościuszki 2G, 72-200 Nowogard – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00;
   Wyboru lokalizacji Kupujący dokonuje na etapie składania zamówienia, przy wyborze sposobu wysyłki Towarów lub ich odbioru oraz metody płatności.
 5. Kupujący jest obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towarów, jest obowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Jeżeli Kupujący zamawia Towary z różnym czasem realizacji, to wówczas dla Sprzedawcy wiążącym terminem realizacji całości zamówienia jest termin najdłuższy spośród wszystkich terminów realizacji danych Towarów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek w celu przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części Towarów.

§ 7.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA BEZ PODANIA PRZYCZYNY

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Sklepu, bez podawania przyczyny w terminie:
  1. 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, lub wskazaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta osobę trzecią, inną niż przewoźnik. W przypadku, gdy Umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin na odstąpienie od Umowy liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części;
  2. 14 dni od dnia zawarcia Umowy — w przypadku innych Umów niż Umowa sprzedaży.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
   Pozostałe przypadki kiedy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta musi złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik numer 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BRAK ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta Przedsiębiorcę na prawach konsumenta za zgodność Towaru z Umową.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów sprzedaży Towarów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 3. Do Umów sprzedaży Towarów, które są zawierane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta zastosowanie znajdują przepisy o odpowiedzialności za zgodność towaru z umową, które są zawarte w Ustawie o prawach konsumenta (nie stosuje się do nich przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II Kodeksu cywilnego), z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że:
  1. termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy;
  2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od typowych i standardowych wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgłaszający reklamację z powodu niezgodności Towaru z Umową powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie reklamacyjne zawierające w szczególności:
  1. imię i nazwisko Konsumenta lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta;
  2. adres poczty elektronicznej (e-mail) Konsumenta lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta;
  3. adres do korespondencji Konsumenta lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta;
  4. numer zamówienia;
  5. dokładny opis przyczyn złożenia reklamacji;
  6. żądanie reklamacji;
   przy użyciu wybranego środka komunikacji ze Sprzedawcą, o których mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu.
 6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 9.

WYMIANA LUB NAPRAWA TOWARU NIEZGODNEGO Z UMOWĄ

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 3. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić wymiany lub naprawy w celu doprowadzenia do zgodności Towaru z Umową.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na swój koszt.
 5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta go nabył.
 6. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

§ 10.

OBNIŻENIE CENY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU TOWARU NIEZGODNEGO Z UMOWĄ

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z § 9 ust. 4 i 5 Regulaminu;
  3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w § 9 Regulaminu;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu Ceny.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
 5. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 6. W razie odstąpienia od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych oraz plików cookies opisane zostały w Polityce prywatności i cookies (dostępnej pod adresem https://www.sklep-profimed.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/).

§ 12.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Zasady dostępu i korzystania z pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są, w szczególności, w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – http://polubowne.uokik.gov.pl;
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – na przykład: https://wiih.pomorzezachodnie.pl;
  3. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów – na przykład: http://spow.goleniow.ibip.pl/public/?id=204634.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów, która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 13.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI KONTA

 1. W przypadku założenia przez Kupującego konta w Sklepie, dochodzi do zawarcia między Sprzedawcą a Kupującym umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (dalej: Umowa o świadczenie usługi konta).
 2. Umowa o świadczenie usługi konta może być rozwiązana zarówno przez Sprzedawcę, jak i przez Kupującego w każdym czasie i bez podania jakichkolwiek przyczyn.
 3. Kupujący, który założył Konto w Sklepie może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usługi konta przy użyciu wybranego środka komunikacji ze Sprzedawcą, o których mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu. Sprzedawca usunie konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usługi konta od Kupującego.
 4. Sprzedawca może złożyć Kupującemu, który założył Konto w Sklepie oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o świadczenie usługi konta poprzez przesłanie tego oświadczenia na adres e-mail Kupującego, o którym mowa e-mail § 4 ust. 2 pkt 1 tiret 4 Regulaminu. Sprzedawca usunie konto Kupującego w terminie 14 dni od dnia przesłania oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usługi konta na adres e-mail Kupującego.
 5. Sprzedawca może usunąć konto Kupującego w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Kupujący narusza postanowienia Regulaminu – po uprzednim wezwaniu Kupującego przez Sprzedawcę do zaprzestania naruszeń postanowień Regulaminu w terminie 3 dni i bezskutecznym upływie tego terminu.

§ 14.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, a w szczególności w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
  2. dokonania informatycznych, technologicznych lub technicznych zmian Sklepu;
  3. dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego;
  4. konieczności poprawy stwierdzonych błędów w treści Regulaminu.
 3. Do Umów stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.
 4. Kupujący posiadający Konto w Sklepie otrzyma na adres e-mail, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 tiret 4 Regulaminu informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie akceptuje zmiany Regulaminu, to wówczas może on może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usługi konta w trybie opisanym w § 14 ust. 3 Regulaminu.
 5. Spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. W odniesieniu do Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta właściwość sądu ustalana będzie na zasadach ogólnych określonych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05 kwietnia 2023 roku.
usersmartphonearrow-up-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram