centrum_medyczne_profi_med_goleniow_main_1
Kontakt
Lista życzeń
0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Kontakt
Lista życzeń
0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności i cookies (zwana dalej: „Polityka”) została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe związane z korzystaniem ze strony internetowej https://www.sklep-profimed.pl/ (dalej: „Strona internetowa”) są przetwarzane oraz zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności z:

 1. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);
 2. ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PROFI-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Goleniowie, adres: ulica Marii Konopnickiej 10A, 72-100 Goleniów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000344036, posiadającą numer NIP: 8561521545, posiadającą numer REGON: 81114720900000 (dalej: Administrator”).

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH:

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz szeroko pojętą prywatnością można kontaktować się z wykorzystaniem:

 1. wiadomości e-mail na adres: biuro@profimed.pl;
 2. formularza kontaktowego na Stronie internetowej;
 3. pisemnie na adres siedziby Administratora (ulica Marii Konopnickiej 10A, 72-100 Goleniów).

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH:

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz szeroko pojętą prywatnością można kontaktować się zatem także z inspektorem ochrony danych z wykorzystaniem:

 1. wiadomości e-mail na adres: iod@profimed.pl;
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora (ulica Marii Konopnickiej 10A, 72-100 Goleniów).

INFORMACJE O PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

Korzystanie ze Strony internetowej oraz usług świadczonych przez Administratora wymaga przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o okresie przetwarzania:

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży;

2. Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie usługi Twoje konto na Stronie internetowej

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 1. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży;

2. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z zawartą umową lub korzystaniem ze Strony internetowej.

Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży.
Obsługa korespondencji (w tym formularza kontaktowego) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Realizacja obowiązków podatkowych i księgowych art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie, a w szczególności z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Ustalanie oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami oraz obsługa skarg i wniosków związanych z działalnością Administratora 1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

3. art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z zawartą umową lub korzystaniem ze Strony internetowej.
Obsługa opinii o produktach na Stronie internetowej 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
Analiza i statystyka oraz marketing własny art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, wniesienia żądania usunięcia danych lub wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PROFILOWANIE:

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies – o czym w dalszej części Polityki).

Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane przez Administratora.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem, a w szczególności podmioty:
 2. świadczące usługi doradcze, prawne, windykacyjne, analityczne, księgowe;
 3. świadczące usługi technologiczne, hostingowe i informatyczne;
 4. firmykurierskie, operatorzy pocztowi;
 5. agencje reklamowe i marketingowe;
 6. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub karty płatnicze w zakresie niezbędnym do obsługi płatności;
 7. pozostali podwykonawcy Administratora, którzy uzyskują dostęp do danych osobowych, jeżeli zakres ich działań wymaga takiego dostępu.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także podmioty, organy lub instytucje uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności organy ścigania, sądy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora do państw trzecich.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH:

Posiada Pani/Pan następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, a także otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka została wyrażona (zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych może być wycofana w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem).

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności oraz adekwatności danych osobowych, a także do zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. Administrator stosuje również środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione przetwarzanych danych osobowych.

Administrator wdrożył i utrzymuje system ochrony danych osobowych, mający na celu zapewnienie najwyższych standardów ochrony danych osobowych.

PLIKI COOKIES:

Strona internetowa korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze Strony internetowej. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Strony internetowej i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają Administratorowi zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony internetowej z niej korzystają, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji użytkownika Strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. do zapamiętywania informacji w koszyku zakupów.

W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony internetowej;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony internetowej reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Top usersmartphonearrow-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram