centrum_medyczne_profi_med_goleniow_main_1
Kontakt
0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Kontakt
0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej: „Polityka”) została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe związane z korzystaniem ze strony internetowej https://www.sklep-profimed.pl/ (dalej: „Strona internetowa”) są przetwarzane oraz zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności z:

 1. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);
 2. ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PROFI-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Goleniowie, adres: ulica Marii Konopnickiej 10A, 72-100 Goleniów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000344036, posiadającą numer NIP: 8561521545, posiadającą numer REGON: 81114720900000 (dalej: Administrator”).

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH:

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz szeroko pojętą prywatnością można kontaktować się z wykorzystaniem:

 1. wiadomości e-mail na adres: biuro@profimed.pl;
 2. formularza kontaktowego na Stronie internetowej;
 3. pisemnie na adres siedziby Administratora (ulica Marii Konopnickiej 10A, 72-100 Goleniów).

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH:

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz szeroko pojętą prywatnością można kontaktować się zatem także z inspektorem ochrony danych z wykorzystaniem:

 1. wiadomości e-mail na adres: iod@profimed.pl;
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora (ulica Marii Konopnickiej 10A, 72-100 Goleniów).

INFORMACJE O PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

Korzystanie ze Strony internetowej oraz usług świadczonych przez Administratora wymaga przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o okresie przetwarzania:

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży;

2. Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie usługi Twoje konto na Stronie internetowej

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 1. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży;

2. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z zawartą umową lub korzystaniem ze Strony internetowej.

Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży.
Obsługa korespondencji (w tym formularza kontaktowego) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Realizacja obowiązków podatkowych i księgowych art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie, a w szczególności z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Ustalanie oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami oraz obsługa skarg i wniosków związanych z działalnością Administratora 1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

3. art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z zawartą umową lub korzystaniem ze Strony internetowej.
Obsługa opinii o produktach na Stronie internetowej 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
Analiza i statystyka oraz marketing własny art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, wniesienia żądania usunięcia danych lub wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PROFILOWANIE:

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies).

Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane przez Administratora.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem, a w szczególności podmioty:
 2. świadczące usługi doradcze, prawne, windykacyjne, analityczne, księgowe;
 3. świadczące usługi technologiczne, hostingowe i informatyczne;
 4. firmykurierskie, operatorzy pocztowi;
 5. agencje reklamowe i marketingowe;
 6. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub karty płatnicze w zakresie niezbędnym do obsługi płatności;
 7. pozostali podwykonawcy Administratora, którzy uzyskują dostęp do danych osobowych, jeżeli zakres ich działań wymaga takiego dostępu.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także podmioty, organy lub instytucje uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności organy ścigania, sądy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora do państw trzecich.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH:

Posiada Pani/Pan następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, a także otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka została wyrażona (zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych może być wycofana w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem).

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności oraz adekwatności danych osobowych, a także do zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. Administrator stosuje również środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione przetwarzanych danych osobowych.

Administrator wdrożył i utrzymuje system ochrony danych osobowych, mający na celu zapewnienie najwyższych standardów ochrony danych osobowych.

usersmartphonearrow-up-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram