centrum_medyczne_profi_med_goleniow_main_1
Kontakt
Lista życzeń
0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Kontakt
Lista życzeń
0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

RODO

§1 TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 
Administratorem danych jest firma PROFI-MED Sp. z o.o., mająca siedzibę w Goleniowie (72-100) przy ul. Marii Konopnickiej 10a, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000344036, NIP 8561521545.

§2 DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@profimed.pl , formularz elektroniczny na stronie http://www.sklep-profimed.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

§3 DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@profimed.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

§4 CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 
Dane osobowe Pacjentów będą przetwarzane jedynie w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego wykonania świadczenia zdrowotnego.
Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych jest zgoda Pacjenta na przetwarzanie danych osobowych. 
Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

§5 ODBIORCY DANYCH 
Dane Osobowe Pacjentów mogą być przekazywane podmiotom trzecim przez Administratora jedynie w następujących sytuacjach:

  • gdy jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z działalnością statutową, 
  • w przypadku wyrażenia odpowiednich zgód oraz jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora.

Ponadto,  dane Pacjentów mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, windykacyjne, analityczne oraz dostawcom usług technologicznych i informatycznych działającym na rzecz Administratora.
Dane Osobowe Pacjentów mogą być też udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pacjenta zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres przedawnienia roszczeń określony w art. 118 ustawy – Kodeks cywilny, który będzie liczony od momentu wycofania tej zgody. Zachowanie danych osobowych pacjentów przez okres przedawnienia roszczeń jest niezbędny do obrony Administratora przed roszczeniami z tytułu niewłaściwego wykonania świadczenia medycznego

§7 PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 
Pacjentowi przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Przysługuje również prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych. 

§8 BEZPIECZEŃSTWO POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH
Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności oraz adekwatności danych, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. Administrator stosuje również środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione przetwarzanych danych osobowych.
Administrator wdrożył i utrzymuje system ochrony danych osobowych, mający na celu zapewnienie najwyższych standardów ochrony danych osobowych pacjentów.

§9 PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 
Pacjentowi przysługuje  również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§10 INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 
Wyrażenie zgody oraz podanie danych osobowych w celu wykonania świadczenia medycznego jest konieczne do jego prawidłowego wykonania. 

Top usersmartphonearrow-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram